Ordningsregler

HSB BRF Körsbärsblomman 5


SENAST UPPDATERADE & GODKÄNDA: 2010-12-02


1. För allas trivsel ska fastigheten präglas av nattro från klockan 22.00 till 06.00. Det betyder att TV, radio och stereo används så att dessa inte stör andra. När dessa används ska fönster och balkongdörrar vara stängda. Detta gäller även maskiner av olika slag såsom borrmaskiner.


2. Bostadsrättsinnehavaren ska vara aktsam om och vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt. Förändringar i och utanför lägenheten ska skriftligen meddelas styrelsen för godkännande. (LÄNK)


3. Om det uppstår en sådan skada i lägenheten att dess avhjälpande ej kan uppskjutas ska jourfirman (LÄNK) eller styrelsen omedelbart underrättas härom.


4. I lägenheten får inte utföras arbete som kan störa övriga bostadsrättsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

 

5. Sopor och dylikt ska sorteras och vara väl inslagna och läggas på där för avsedd plats. (LÄNK)

 

6. Uppställning av cyklar, barnvagnar med mera ska ske i där för avsedda utrymmen eller i lägenheten.

 

7. Gemensamma utrymmen såsom trapphus med mera ska ur brandsäkerhets- och säkerhetssynpunkt samt för utryckningspersonal hållas fria. I gemensamma utrymmen gäller rökförbud. Cigarettfimpar, snusdosor, skräp med mera får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården.


8. Den som har husdjur i sin lägenhet ska se till att de inte orsakar oljud, föroreningar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom.


9. Uteplats som ingår i upplåtelsen sköts av respektive bostadsrättsinnehavare. Övrig tomtmark är föreningens gemensamma. Balkongen ska skötas vid behov. Mattor får ej piskas/skakas på balkong/uteplats. Blomlådor ska hängas på insidan av räcket, vattnas måttligt så det ej rinner ner på balkonger nedanför. Utfodring av fåglar på balkongen får ej ske.

 

10. Endast elgrill är tillåtet på uteplats/balkong. Dessa får endast användas så att obehag inte uppstår för omkringboende. Grillning på gården får endast ske på anvisad plats om sådan finns. Boende är ansvarig för skada orsakad på grund av slarv eller ovarsamhet.

 

11. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar får inte verkställas utan styrelsens särskilda tillstånd. Uppsättande av markiser tillåts ej. Egen parabol får inte uppsättas på föreningens hus eller övriga egendom såsom balkong med mera utan styrelsens godkännande.

 

För ovanstående ordningsregler gäller att:

  • De är komplement till lagar och stadgar.
  • Överträdelse kan medföra förlust av nyttjanderätt av lägenhet som innehas med bostadsrätt.
  • Styrelsen beslutar om och antar ordningsregler.
  • Grundläggande respekt och hänsyn ska visas grannar emellan.
  • Ovanstående föreskrifter ska iakttas av bostadsrättsinnehavarens hushåll och gäster eller de som av denne inrymts i lägenheten

 

Med stöd av 7 kapitel i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler. Dessa kan givetvis kompletteras eller ändras genom nytt styrelsebeslut.


HSB BRF Körsbärsblomman 5

STYRELSEN